بیانات رهبری

درباره کارگروه

کارگروه بیانات رهبری به بررسی سخنان معظم له با رویکرد آموزشی پرداخته و با دسته بندی خروجی این بررسی ها جهت استفاده اعضاء موسسه در رده های سنی مختلف محتوای مناسبی را آماده سازی و در زمان مناسب ارائه می کند.

مسئول کارگروه

جواد خلیلی