می 25, 2018

سی سال

30 سال به خوی خود فقط نشان دهنده گذر سالیان متوالیست که از 1 شروع و به 30 ختم می شود. 30 سال از نگاه یک